SITEMAP | SUPPORT | CAREER
Trang chủ | Quy chế sử dụng | Chính sách bảo mật | Liên hệ

Báo cáo kết quả GDCP của Ông Nguyễn Hoàng Linh và người có liên quan.

Báo cáo kết quả GDCP của Ông Nguyễn Hoàng Linh và người có liên quan.
Báo cáo tài liệu CBTTGDCPNB279.pdf
 
 


CÁC TIN KHÁC
- CBTT về kết quả phát hành trái phiếu IBond_ 2019.02.10 (07/10/2019)
- CBTT về việc thành lập 2 công ty TNHH Môi trường IDJ Châu Đốc và Cty TNHH Môi trường IDJ Phú Tân (07/10/2019)
- Công bố thông tin 24h BB và NQ HĐQT (07/10/2019)
- Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (01/10/2019)
- NQ HĐQT phát hành trái phiếu Ibond_2019.09.50 (19/09/2019)
- Nghị quyết HĐQT về Phương án và CBTT Phát hành Trái phiếu IBond_2019.08.50 (05/09/2019)
- CBTT về việc phát hành gói trái phiếu IBond_2019.03.10 (29/08/2019)
- Công bố thông tin nghị quyết phát hành trái phiếu Ibond_2019.03.10 (29/08/2019)
- Giao dịch CP của cổ đông nội bộ (21/08/2019)
- CBTT giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ. (21/08/2019)
 
Thông tin cổ đông
> Thông báo cổ đông
> Báo cáo tài chính
> Báo cáo thường niên
> Bản cáo bạch
> Điều lệ và Quy chế quản trị công ty