SITEMAP | SUPPORT | CAREER
Trang chủ | Quy chế sử dụng | Chính sách bảo mật | Liên hệ

CBTT giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

CBTT giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.
Báo cáo tài liệu CBTT GIAODICH CP NGUYENHOANGLINH.pdf
 
 


CÁC TIN KHÁC
- Nghị quyết HĐQT về phát hành 3 gói trái phiếu IBond_2020.02.10, IBond_2020.12.10, IBond_2020.13.10 . (19/02/2020)
- CBTT về việc hủy phát hành gói trái phiếu Ibond_2020.01.10. (16/02/2020)
- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (13/02/2020)
- Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. (11/02/2020)
- Kết quả mua lại trái phiếu Ibond_2019.02.10 từ 05/02/2020- 07/02/2020. (11/02/2020)
- Kết quả mua lại trái phiếu Ibond_2019.01.10 từ 05/02/2020- 07/02/2020. (11/02/2020)
- Nghị quyết HĐQT về phát hành 3 gói trái phiếu IBond_2020.21.10. (04/02/2020)
- Nghị quyết HĐQT về phát hành 3 gói trái phiếu IBond_2020.11.10 (04/02/2020)
- Nghị quyết HĐQT về phát hành 3 gói trái phiếu IBond_2020.01.10 (04/02/2020)
- Báo cáo quản trị năm 2019 (20/01/2020)
 
Thông tin cổ đông
> Thông báo cổ đông
> Báo cáo tài chính
> Báo cáo thường niên
> Bản cáo bạch
> Điều lệ và Quy chế quản trị công ty