SITEMAP | SUPPORT | CAREER
Trang chủ | Quy chế sử dụng | Chính sách bảo mật | Liên hệ

Nghị quyết HĐQT & CBTT về việc thay đổi điều lệ của CTCP đầu tư IDJ Việt Nam

Nghị quyết HĐQT & CBTT về việc thay đổi điều lệ của CTCP đầu tư IDJ Việt Nam 
Báo cáo tài liệu IDJ1559733141.rar
 
 


CÁC TIN KHÁC
- Nghị quyết HĐQT về phát hành 3 gói trái phiếu IBond_2020.02.10, IBond_2020.12.10, IBond_2020.13.10 . (19/02/2020)
- CBTT về việc hủy phát hành gói trái phiếu Ibond_2020.01.10. (16/02/2020)
- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (13/02/2020)
- Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. (11/02/2020)
- Kết quả mua lại trái phiếu Ibond_2019.02.10 từ 05/02/2020- 07/02/2020. (11/02/2020)
- Kết quả mua lại trái phiếu Ibond_2019.01.10 từ 05/02/2020- 07/02/2020. (11/02/2020)
- Nghị quyết HĐQT về phát hành 3 gói trái phiếu IBond_2020.21.10. (04/02/2020)
- Nghị quyết HĐQT về phát hành 3 gói trái phiếu IBond_2020.11.10 (04/02/2020)
- Nghị quyết HĐQT về phát hành 3 gói trái phiếu IBond_2020.01.10 (04/02/2020)
- Báo cáo quản trị năm 2019 (20/01/2020)
 
Thông tin cổ đông
> Thông báo cổ đông
> Báo cáo tài chính
> Báo cáo thường niên
> Bản cáo bạch
> Điều lệ và Quy chế quản trị công ty